พระเจดีย์ที่ไม่ได้สร้างด้วยอิฐปูน แต่สร้างด้วยธัมมะ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระไตรปิฎกอ้างอิงร่วม