พระเจดีย์ที่ไม่ได้สร้างด้วยอิฐปูน แต่สร้างด้วยธัมมะ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระธัมมเจดีย์

โครงการพระธัมมเจดีย์ เป็นการสร้างพระเจดีย์เสมือนบนอินเตอร์เน็ต ดัวยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า โดยมีนิยามว่า

“ เพื่ออนุรักษ์คำสอนดั้งเดิมและสมบูรณ์ที่สุดของพระพุทธเจ้า ซึ่งถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ให้อยู่ในรูปแบบของคลังข้อมูลอิเลคทรอนิกส์แห่งยุค และสามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ร่วมสมัย เพื่อประโยชน์แห่งการเข้าถึงธัมมะของผู้คนในโลกปัจจุบัน ”

โครงการพระธัมมเจดีย์เป็นโครงการของชาวพุทธ ซึ่งได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกเถรวาท และระบบการอ้างอิงร่วมของพระไตรปิฏกบาลีทั้งหมด (Common Referencing System for Tipitaka) สำหรับเป็นแหล่งอ้างอิงมาตรฐาน เป็นเครื่องมือของการศึกษาค้นคว้า และเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้ทางพุทธธรรม เพื่อสร้างบริบทของการศึกษา และการสืบทอดสู่อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นสมบัติของมนุษยชาติสืบไป